ЦЕУ Активности

Август - 2016

29.08 - 02.09
 1. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v2.8.5+ во v3.0.5+.
 2. Ажурирање (update) на модулите: simplesaml, bigbluebuttonbn, recordingsbn во Moodle платформата.
 3. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (65 студенти).
 4. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (9/10625 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  10

22.08 - 26.08
 1. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (264 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Конфигурација на мрежа (рутер, свич) во серверска просторија на Факултетот за информатика.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (25/10616 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  70

  Конверзации :

  10

15.08 - 19.08
 1. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (219 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Конфигурација на мрежа (рутер, свич) во серверска просторија на Факултетот за информатика.
 5. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека.
 6. Чистење на темп директориум на системот за е-Учење.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (106/10591 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  18

  Електронска пошта :

  70

  Конверзации :

  15

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..