ЦЕУ Активности

Февруари - 2016

22.02 - 26.02
 1. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Замена на 33 компјутери во Предавална 1 - Центар за електронско учење.
 3. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење.
 5. Одобрување на 45 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  10

15.02 - 19.02
 1. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Тестирање на профили на новиот систем УГД Scholar (Drupal 7).
 3. Креирање на нови квизови за испит во системот за е-Учење.
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (45 студенти).
 5. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 6. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системите за: е-Учење, УГД Scholar (проекти).
 7. Одобрување на 57 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  48

  Конверзации :

  16

08.02 - 12.02
 1. Спроведување за обуките во ЦЕУ со наслов „Користење на платформата за е-Учење“ (11 пријавени).
 2. Бришење на неактивни курсеви во системот за е-Учење.
 3. Извештај за Попис и опис на трајна архивска граѓа (Suscritor).
 4. Техничка обработка и прикачување на нови зборници во е-Библиотека.
 5. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (495 студенти).
 6. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 7. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системите за: е-Учење, е-Репозиториум.
 8. Одобрување на 104 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  106

  Конверзации :

  21

01.02 - 05.02
 1. Техничка поддршка на новите зборници: (1-2015) на Земјоделски факултет и (9-2015) на Факултет за природни и технички науки.
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (350 прашања).
 3. Техничка обработка и прикачување на нови зборници во е-Библиотека.
 4. Евиденција и подготовки за обуките во ЦЕУ со наслов „Користење на платформата за е-Учење“.
 5. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (459 студенти).
 6. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 7. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системите за: е-Учење, УГД Scholar, е-Репозиториум.
 8. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  70

  Конверзации :

  25

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..