ЦЕУ Активности

Јануари - 2016

25.01 - 29.01
 1. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v2.8.5+ во v2.9.4+.
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (287 прашања).
 3. Евиденција и подготовки за обуките во ЦЕУ со наслов „Користење на платформата за е-Учење“.
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (60 студенти).
 5. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 6. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење (прашања за електронско тестирање, кориснички привилегии).
 7. Одобрување на 200 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  53

  Конверзации :

  20

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..