ЦЕУ Активности

Јуни - 2014

23.06 - 27.06
 1. Ажурирање на Упатството за изработка на квизови (Верзија 1.1).
 2. Барање на информации/цени за скенер на книги (контактирани 4 производители).
 3. Креирање на PDF документи за премети од наставните програми (25 предмети, 2 студиски програми).
 4. Техничка поддршка за внесување на прашања во електронските колоквиуми.
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека, репозиториум, УГД Scholar и УГД журнали.
 6. Одобрување на 84 трудови во репозиториумот.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  51

  Електронска пошта :

  72

  Конверзации :

  28

16.06 - 20.06
 1. Креирање / сечење на предмети од програми за постдипломски студии на 160 предмети.
 2. Преглед на логови на Moodle2 за електронско тестирање (28 предмети, 31 професор).
 3. Техничка поддршка за внесување на прашања во електронските колоквиуми.
 4. Креирање на новиот број на Geologica Macedonica во JS системот.
 5. Техничка обработка и прикачување на 44 трудови во репозиториумот и 10 трудови во журнал системот.
 6. Техничка обработка и прикачување на 10 нови книги во е-Библиотека
 7. Реализирана е преинсталација на 33 компјутери и инсталација на нов софтвер за спроведување на наставната програма.
 8. Обработка на ФРВ листи за 2 факултети (44 PDF документи - табеларни прикази на активностите на професорите за 2012-2013 год.) и нивно објавување.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  52

  Електронска пошта :

  38

  Конверзации :

  32

09.06 - 13.06
 1. Креирање / сечење на предмети од програми за постдипломски студии на 150 предмети.
 2. Проверка на начин на бодување на прашања со повеќекратен избор на Moodle.
 3. Електронско тестирање (Завршен испит по предметот Информатика на Факултетот за Медицински науки) 226-студенти, 9-термини по 45 минути.
 4. Дополнително остварена комуникација со 40 професори и асистенти на УГД, одговорни за креирање на електронски колоквиуми за правата фаза од проектот.
 5. Внесување на 157 прашања во електронските колоквиуми за 8 предмети.
 6. Техничка обработка и прикачување на 5 трудови во репозиториумот.
 7. Обработка на ФРВ листи за 2 факултети (61 PDF документи - табеларни прикази на активностите на професорите за 2012-2013 год.) и нивно објавување.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  51

  Електронска пошта :

  48

  Конверзации :

  46

02.06 - 05.06
 1. Креирање на Упатство за изработка на квизови за Електронско тестирање во Moodle (17 Страници, 19 илустрации, 2859 збора, 24 ефективни работни часови).
 2. Анализа на 187 трудови (проекти) прикачени на Угд-Репозиториум
  Резултат: 82 домашни завршени проекти, 56 интернационални завршени проекти, 7 домашни во тек, 14 интернационални во тек проекти, 28 проекти финансирани од Фондот за научноистражувачка дејност.
 3. Остварена комуникација со 40 професори и асистенти на УГД, одговорни за креирање на електронски колоквиуми за правата фаза од проектот.
 4. Внесување на 190 прашања во електронските колоквиуми на 9 професори.
 5. Техничка обработка и прикачување на 8 трудови во репозиториумот.
 6. Обработка на ФРВ листи за 3 факултети (32 PDF документи - табеларни прикази на активностите на професорите за 2012-2013 год.) и нивно објавување.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  83

  Електронска пошта :

  84

  Конверзации :

  21

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..