ЦЕУ Активности

Maj - 2014

26.05 - 30.05
 1. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е- учење, е- библиотека, репозиториум и УГД журнали
 2. Ажурирање на moodle платформата во верзија 2.6.3+
 3. Ажурирање на датотеки во платформата на е-Библиотека
 4. Целосна поддршка на наставниот кадар на платформата за е- учење
 5. Припрема за обука за електронско тестирање
 6. Спроведување на 3 часовна обука за електронско тесирање во 4 групи (37 обучени кандидати)
 7. Техничка обработка на 5 трудови за репозиториумот (селектирање, спојување, скенирање)
 8. Превод/адаптација на 54 термини во Moodle платформата
 9. Обработка на ФРВ листи за 3 факултети (52 PDF документи - табеларни прикази на активностите на професорите за 2012-2013 год.) и нивно објавување.

 • Примени и одговорени

  Телeфонски повици :

  70

  Електронска пошта :

  37

  Конверзации :

  21

19.05 - 23.05
 1. Техничка обработка на 25 трудови за репозиториумот (селектирање, спојување, скенирање)
 2. Прикачување на 25 трудови во репозиториумот
 3. Техничка поддршка на УГД журнали (2 Зборници)
 4. Целосна поддршка на наставниот кадар на платформата за е-Учење
 5. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (500 студенти)
 6. Четири часовна подготовка на обуката за електронско тестирање за останатите додипломски универзитетски предмети
 7. Ажурирање на веб страниците на ДРОП и ЦЕУ
 8. Тестирање на платформата на е-Библиотека (3 обиди)
 9. Корекции на 6 студиски програми на УГД страницата
 10. Обработка на ФРВ листи за 2 факултети (46 PDF документи - табеларни прикази на активностите на професорите за 2012-2013 год.) и нивно објавување.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  58

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  27

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..