ЦЕУ Активности

Мај - 2015

26.05 - 28.05
 1. Креирање на списоци за спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (13 предмети, 23 термини).
 2. Обновување на Агро база асистент (активни материи) на Земјоделски факултет.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД журнали.
 4. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  72

  Електронска пошта :

  70

  Конверзации :

  36

18.05 - 22.05
 1. Проверка на внесените прашања за електронско тестирање по Универзитетските предмети (13 предмети).
 2. Обновување на Агро база асистент (болести, причинители) на Земјоделски факултет.
 3. Подготовки за спроведување на електронското тестирање, внесување на прашања во системот (200 прашања), тестирање на функционалностите.
 4. Одобрување на 78 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  120

  Електронска пошта :

  84

  Конверзации :

  45

11.05 - 15.05
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (495 студенти).
 2. Обновување на Агро база асистент (администраторски интерфејс) на Земјоделски факултет.
 3. Креирање на автоматска скрипта за проверка на функционалноста на повеќе веб сервери на УГД.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД журнали.
 5. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  86

  Конверзации :

  29

04.05 - 08.05
 1. Обновување на Агро база асистент (скрипти, мени, дизајн) на Земјоделски факултет.
 2. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење.
 3. Прочистување на базата (cache) на УГД Scholar.
 4. Одобрување на 70 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  24

  Електронска пошта :

  70

  Конверзации :

  38

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..