ЦЕУ Активности

Ноември - 2016

28.11 - 02.12
 1. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: ноември, 2016).
 2. Ажурирање на списанијата Филко и Палимпсест во ЈС системот.
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (50/11069 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  19

21.11 - 25.11
 1. Креирање и конфигурација на приватна виртуелна машина (Linux) за пристап на 80 студенти од Факултет за информатика по предметот Оперативни системи.
 2. Ажурирање на JPEP списанието на ЈС системот.
 3. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (7 книги).
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (27 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (35/11019 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  18

  Конверзации :

  20

14.11 - 18.11
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (160 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Изработка на Годишен извештај за ЦЕУ - 2016.
 5. Обновување на сертификати на плагинот SimpleSAMLphp за најава во системот за е-Учење.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (19 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (2/10984 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  25

  Конверзации :

  15

07.11 - 11.11
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (84 студенти) и Универзитетски предмети (44 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Ажурирање (update, backup) на серверот на УГД Scholar.
 5. Ажурирање на PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ списание на ЈС системот.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (18 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (2/10982 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  42

  Конверзации :

  8

31.10 - 04.11
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (223 студенти) и Универзитетски предмети (79 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Креирање и конфигурација на 6 Виртуелни машини на 3 сервери во серверската соба на Факултетот за информатика.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (27 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (56/10980 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  60

  Конверзации :

  10

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..