ЦЕУ Активности

Октомври - 2015

26.10 - 30.10
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (154 студенти).
 2. Обука за креирање на Зборници и ажурирање на трудови во JS системот (Медицински факултет).
 3. Ажурирање на системски фајлови во Moodle серверот.
 4. Техничка обработка и прикачување на 12 нови книги во е-Библиотека.
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Учење.
 6. Одобрување на 65 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  60

  Конверзации :

  24

19.10 - 22.10
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети.
 2. Изработка на Годишен извештај за ЦЕУ - 2015.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Учење (PHP, MySQL).
 4. Одобрување на 54 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  32

  Електронска пошта :

  118

  Конверзации :

  18

12.10 - 16.10
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети.
 2. Дистрибуција на резултати од е-Тестирање / јуни-септември 2015.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Репозиториум и УГД Scholar.
 4. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  69

  Конверзации :

  10

05.10 - 09.10
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети.
 2. Бришење на неактивни курсеви и корисници во системот на е-Учење (>200 курсеви; >4000 корисници).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со УГД Scholar и е-Библиотека (е-Книги).
 4. Одобрување на 20 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  82

  Конверзации :

  15

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..