More Website Templates at TemplateMonster.com!

Статистика и анализа

Добиените резултати од аспект на (вкупен број на курсеви, корисници, правилноста/неправилноста на користењето на курсеви, како и поединечна застапеност на курсевите по факултети) можете да ги превземете од прикачениот документ, каде реално е претставена работата на системот. (PDF)
01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..