За нас

Центарот за електронско учење претставува интегриран дел на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Од неговото формирање (септември, 2009) со одлука на Сенат па до денес, Центарот работи успешно, применувајќи ги новите технологии и ресурси во начинот на работа и во процесот на образование. Да се овозможи континуирано учење, да се применуваат ИТ алатките во секојдневните процеси, да се користат мултимедијалните содржини во работата, се основните приоритети на Центарот.

Како едукативно тело, се грижи позитивната научна атмосфера да ја пренесе на професионалниот кадар и на студентите. Во делот на едукација, Центарот го замени класичниот начин на пренесување на знаења и класичните предавања, теоретските содржини, основните технички ресурси ги замени со мултимедијални уреди, синхрони предавања, интегрирани програми и технологии.

Паралелно на тоа им овозможи и на наставниот кадар и на студентите да работат во опремена лабораторија користејќи ги сите ресурси кој се во центарот, вклучувајќи: интерактивни табли, графички табли, мултимедиумски софтвер и хардвер, аудиовизуелна опрема и друго. Во рамките на центарот исто така се спроведува постојана обука на вработените за користење на новите технологии и програми, а на студентите им се овозможува практична работа и можност да го надградат и практично да го покажат своето знаење.
За да го одржи континиутетот во работата и да биде секогаш во тек со новите технологии и трендови, Центарот во текот на изминатите години, постојано организираше научни семирани, тренинг курсеви, обуки и самиот центар беше дел од многу обуки и конференции во склоп на Македонија и Европа. Центарот за електронско учење успеа да внесе нов дух на работа во самата организација и денеска претставува поддршка и двигател на новото време.

Zoran Zdravev

проф. д-р Зоран Здравев

Раководител
на Центар за електронско учење

време: 2009 →

е-маил: zoran.zdravev@ugd.edu.mk

лична веб страна

Stojance Spasov

м-р Стојанче Спасов / Stojance Spasov

Советник за е-учење

време: 2017 →

Помлад референт

време: 2015 - 2017

Волонтер

време: 2012 - 2015

е-маил: stojance.spasov@ugd.edu.mk

лична веб страна

Biljana Kosturanova

Билјана Костуранова

Референт

време: 2014 →

е-маил: biljana.kosturanova@ugd.edu.mk

Borce Janevski

Борче Јаневски

ИТ Администратор

време: 2012 →

е-маил: borce.janevski@ugd.edu.mk

Zlatko Bezovski

д-р Златко Бежовски

Референт

време: 2014 - 2015

е-маил: zlatko.bezovski@ugd.edu.mk

лична веб страна

Silvana Krsteva

м-р Силвана Жежова

Пом. Асистент

време: 2010 - 2016

е-маил: silvana.zezova@ugd.edu.mk

лична веб страна

Gorgi Dimov

д-р Ѓорги Димов

Асистент

време: 2009 - 2013

е-маил: gorgi.dimov@ugd.edu.mk

лична веб страна

Mirjana Kocaleva

м-р Мирјана Коцалева

Волонтер

време: 2013 - 2015

е-маил: mirjana.kocaleva@ugd.edu.mk

лична веб страна

Sanja Stefanova

м-р Сања Стефанова

Волонтер

време: 2011 - 2015

е-маил: sanja.stefanova@ugd.edu.mk

лична веб страна

Marina Ivanova

Марина Иванова

Волонтер

време: 2012 - 2013

е-маил: marina.21061@student.ugd.edu.mk

Maja Miseva

Маја Мишева

Волонтер

време: 2011

е-маил: maja.10233@student.ugd.edu.mk

Maja Lazarova

Маја Лазарова

Волонтер

време: 2009 - 2011

е-маил: maja.lazarova@ugd.edu.mk

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..