ЦЕУ Активности

Октомври - 2018

01.10 - 05.10
 1. Изработка на Годишен извештај за ЦЕУ 2017-2018.
 2. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: септември, 2018).
 3. Бришење на неактивни корисници повеќе од 1 година од системот за е-Учење (44/8460 корисници).
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (12 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Евиденција на датуми за електронско полагање на Универзитетски предмети.
 7. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (31/13945 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  14

  Електронска пошта :

  20

  Конверзации :

  8

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..