ЦЕУ Активности

Септември - 2017

18.09 - 22.09
 1. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (97 курсеви).
 2. Ажурирање на BJAMI зборникот на Информатика факултет во ЈС системот.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (1/12237 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  18

  Конверзации :

  5

11.09 - 15.09
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (22 студенти).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (35 курсеви).
 4. Правење извештај за серверот и платформата на е-Учење (верзија: 3.2.4+; курсеви: 1863).
 5. Ажурирање на BJAMI зборникот на Информатика факултет во ЈС системот.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (6 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (59/12236 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  25

  Конверзации :

  15

04.09 - 08.09
 1. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v3.2.1+ во v3.2.4+.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (135 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (14 курсеви).
 5. Тестирање и поврзување на gibbon платформата со moodle платформата за студенти.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (22/12177 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  8

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..