ЦЕУ Активности

Август - 2014

25.08 - 29.08
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (50 прашања).
 2. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека, репозиториум, УГД Scholar и УГД журнали.
 3. Одобрување на 70 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  23

  Електронска пошта :

  38

  Конверзации :

  8

18.08 - 22.08
 1. Подготовка за Изработка на „Правилник за спроведување на електронско тестирање на УГД“.
 2. Подготовка на прашања за Влезен/Тест колоквиум за Електронско полагање.
 3. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (90 прашања).
 4. Внесување на 3 студиски програми на веб страницата на УГД.
 5. Тестирање на модули (видео конференција) во moodle платформата преку тест серверот на ЦЕУ.
 6. Инсталација и конфигурација на нови виртуелни сервери.
 7. Одобрување на 50 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  36

  Конверзации :

  22

11.08 - 15.08
 1. Подготовка на прашања за Влезен/Тест колоквиум за Електронско полагање.
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (110 прашања).
 3. Тестирање на moodle2 на тест серверот на ЦЕУ и инсталација на виртуелна машина.
 4. Ажурирање (update) на е-Учење од v2.7.1 во v2.7.1+
 5. Одобрување на 30 трудови во е-Репозиториум.
 6. Ажурирање на Зборници во е-Библиотека.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  62

  Конверзации :

  9

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..