ЦЕУ Активности

Декември - 2016

26.12 - 30.12
 1. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: декември, 2016).
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (7 студенти).
 3. Обука за креирање и ажурирање на нови Зборници (Journal of Economics, Balkan Social Science Review, ФТБЛ) во ЈС системот (7 трудови).
 4. Обука на студенти за внесување на слики во ОБП системот на Земјоделски факултет (obp.ugd.edu.mk).
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (3 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (25/11221 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  12

  Конверзации :

  5

19.12 - 23.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (139 студенти) и Други предмети (17 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Обука за креирање и ажурирање на нови Зборници (Geologica, Филко, Balkan Social Science Review и ФТБЛ) во ЈС системот (11 трудови).
 5. Ажурирање на плагини во 20 зборници и списанија во ЈС системот.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (7 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (45/11196 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  25

  Конверзации :

  10

12.12 - 16.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (272 студенти) и Универзитетски предмети (32 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Ажурирање (upgrade) на JS платформата (од v2.3.8 во v2.4.8 и во v3.0.1).
 5. Ажурирање (upgrade) на MySQL во JS серверот (од v5.3.10 во v5.6.29).
 6. Ажурирање на насловната страница на ЈС системот (слики).
 7. Вклучување на плагини (PDF Viewer, Block).
 8. Ажурирање на податоци во Зборници (контакт, соопштенија, слики, RSS и др.)
 9. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 10. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (21 интервенции).
 11. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (38/11151 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  45

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  9

05.12 - 09.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (72 студенти) и Универзитетски предмети (26 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Ажурирање на списанието Палимпсест во ЈС системот.
 5. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (3 книги).
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (11 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (44/11113 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  34

  Електронска пошта :

  28

  Конверзации :

  10

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..