ЦЕУ Активности

Декември - 2014

22.12 - 26.12
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (40 прашања).
 2. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v2.7.3+ во v2.8.1+.
 3. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (124 студенти).
 4. Оценување на активностите на студентите по предметот Информатика на 14 факултети на УГД (36 курсеви).
 5. Одобрување на 70 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  44

  Електронска пошта :

  113

  Конверзации :

  37

15.12 - 19.12
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (130 прашања).
 2. Ажурирање (upgrade) на УГД Scholar од v6.25 во v6.34.
 3. Статистика за национални и интернационални проекти на УГД (94 проекти).
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика на 3 факултети (193 студенти).
 5. Оценување на активностите на студентите по предметот Информатика на 14 факултети на УГД (36 курсеви).
 6. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД Scholar.
 7. Одобрување на 45 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  14

  Електронска пошта :

  125

  Конверзации :

  27

08.12 - 12.12
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (120 прашања).
 2. Евиденција и оценување на активностите на студентите по предметот Информатика на 14 факултети на УГД.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД Scholar.
 4. Техничка обработка и прикачување на 6 нови книги и еден зборник на е-Библиотека.
 5. Прикачување на 9 трудови во е-Репозиториум.
 6. Одобрување на 74 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  26

  Електронска пошта :

  87

  Конверзации :

  20

01.12 - 05.12
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (180 прашања).
 2. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека, репозиториум и УГД Scholar.
 3. Ажурирање на модули (cron.php) во системот за е-учење.
 4. Ажурирање (update) на УГД Scholar.
 5. Одобрување на 45 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  60

  Конверзации :

  31

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..