ЦЕУ Активности

Мај - 2017

29.05 - 01.06
 1. Обука за UGD publishing system за списанието JAPS на Земјоделски факултет.
 2. Конфигурација на cron за ажурирање на нови податоци во Moodle платформата.
 3. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (29 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (2/11945 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  24

  Конверзации :

  6

22.05 - 26.05
 1. Техничка поддршка за списанието „Палимпсест“ на Факултет за образовни науки во ЈС системот.
 2. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 3. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (1 студент) и Универзитетските предмети (33 студенти).
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (55/11943 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  15

  Конверзации :

  4

15.05 - 19.05
 1. Техничка поддршка за списанието „Воспитание“ на Факултет за образовни науки во ЈС системот.
 2. Менаџирање на привилегии на сите едитори во ЈС системот.
 3. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (359 студенти) и Универзитетските предмети (3 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Бришење на неактивни курсеви во е-Учење платформата.
 7. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (15 интервенции).
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (10/11888 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  29

  Конверзации :

  6

08.05 - 12.05
 1. Доделување на привилегии за менаџирање на корисници со ЈС журнали на Информатика факултет.
 2. Менаџирање на привилегии на сите едитори во ЈС системот.
 3. Техничка поддршка за списанието „Воспитание“ на Факултет за образовни науки во ЈС системот.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (12 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (0/11878 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  16

  Конверзации :

  10

02.05 - 05.05
 1. Евиденција на термини за електронско полагање во системот за е-Учење.
 2. Ажурирање на php скрипта за категорично сортирање на звање во наставниот кадар на секој факултет на УГД Scholar.
 3. Техничка поддршка за Зборникот во ЈС системот на Економски факултет и Palimpsest списание.
 4. Техничка обработка и прикачување зборници во е-Библиотека.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (7 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (9/11878 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  25

  Конверзации :

  5

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..